Sinopsis

Bengkel Penghasilan Kandungan Kreatif merupakan program perkongsian ilmu kepada penggiat seni dan Badan Bukan Kerajaan (NGO) bagi menghasilkan kandungan kreatif di media sosial berdasarkan produk dan aktiviti seni budaya tempatan. Bengkel ini akan melibatkan Sesi Perkongsian, Creative Tools: Penghasilan Idea & Jalan Cerita serta Teknik Rakaman. Penghasilan kandungan kreatif berbentuk video ini akan disiarkan di media sosial bagi memberi peluang kepada penggiat seni dan NGO untuk menghasilkan pendapatan pasif.

 

Synopsis

The Creative Content Production Workshop is a knowledge sharing program for arts practitioners and Non-Governmental Organizations (NGOs) to produce creative content on social media based on local culture and arts products and activities. This workshop will involve Sharing Sessions, Creative Tools: Generating Ideas & Storylines as well as Recording Techniques. The production of creative content in the form of video will be posted on social media to provide opportunities for art practitioners and NGOs to generate passive income.

.